Dizzy Dozy, Denzil, Dora, D??? ... :) > Jeszcze wiêcej Dizzy

Wow, such Dizzy.

(1/1)

Micrus:
       wow                           Uszanowanko

Dizzy taki piese³owaty                                  wow
                                               
           Profanacji wiele

Micrus nie grafike³, nie wow                                wow                 
                   
                                              The Fantastic Adventures of Doge                                                   
Dobra, koniec memowania.  :D To powy¿sze powsta³o po jednej rozmowie z D9, w której zarzuci³ luŸnym pomys³em przerobienia Dizzy'ego na bardziej piese³owat¹ wersjê. Nie s¹dzi³em tak naprawdê, ¿e cokolwiek z tego powstanie, bo nie jestem grafikiem i nie potrafiê rysowaæ. Wydaje mi siê jednak, ¿e Doge Dizzy nie wyszed³ mi jakoœ szczególnie tragicznie.  :D Normalnie pewnie bym tego nie wrzuci³, ale skoro i tak nic siê tu nie dzieje... :P No i ten... zawsze mo¿na to podpi¹æ pod fan-art.  ;D

dizzy9:
Jak dla mnie, art "pinkny" Panie Micrusie :D
Mo¿e admin doda do fan-artów? 8)

No i oczywiœcie Weso³ychy œwi¹t i smacznego...Dizziego :D

Nawigacja

[0] Indeks wiadomoci

Id do wersji penej