Dizzy Dozy, Denzil, Dora, D??? ... :) > Jeszcze wiêcej Dizzy

Dizzy jakie gry kooperacyjne

(1/2) > >>

mrdarek:
Kto pomo¿e mi zliczyæ i wymieniæ gry kooperacyjne, tzn. takie, ¿e wiêcej postaci wspó³pracuje ze sob¹ w grze. Na razie przypominam sobie dwie:

Dizzy dont panic
When Dizzy met Daisy

Czy jest wiêcej (i czy s¹ doœæ dobre) ?

Emu:
"Summer Blast Dizzy"

mrdarek:
O, dziêki - to siê zgadza. Wiêc mam minimum 3 gry wiêc mogê utworzyæ dzia³ gry kooperacyjne (maj¹cy przewagê w klasyfikacji nad gry 8/16bit krótkie czy d³ugie)

Emu:
Pospiesz siê troszku - chcesz ca³y tydzieñ czekaæ na dodanie zrzutów ekranu? Ja Ci wys³a³am co mog³am, mia³eœ czas, a dalej zwlekasz - skutek bêdzie taki, ¿e nikt "od nas" nie wyrobi sobie zdania i nie zag³osuje...

mrdarek:
OK, to zrobiê na weekend podwójn¹ aktualizacjê :), to trochê przyspieszy. Zbli¿aj¹ siê wakacje, konczy siê nauka - czas graæ w Dizzy!

Nawigacja

[0] Indeks wiadomoci

[#] Nastpna strona

Id do wersji penej